جلوبر 5 مقره ای 80 سانتی متری با پین و اشپیل با گالوانیزه ی گرمطراحی سایت توسط AIO coders