بازوی ال-آرم نمره 6 به طول 2.60 متری با گالوانیزه ی گرمطراحی سایت توسط AIO coders